ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
51 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
52 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၇-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
53 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၆-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
54 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၉-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၃-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးမှုခေါ်စာရင်း
55 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၂-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၆-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးမှုခေါ်စာရင်း
56 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၉-၉-၂၀၂၂ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
57 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
58 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၂-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၆-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
59 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၅-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
60 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၈-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၂-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း