တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်တရားရုံး

  အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ဖြူမြို့။

 • ပေါက်မြို့နယ်တရားရုံး

  တောင်ဦးကျောင်းလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာရပ်၊ ပေါက်မြို့။

 • ပခုက္ကူမြို့နယ်တရားရုံး

  အမှတ်(၁) ၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ် ၊ပေါက်လမ်း၊ ပခုက္ကူမြို့။

 • မြို့သစ်မြို့နယ်တရားရုံး
  ရွှေလရောင်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်း၊ မြို့သစ်မြို့။