ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
21 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၈-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၂-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
22 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၅-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
23 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၅-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၉-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
24 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၈-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၂-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
25 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
26 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၄-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၈-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
27 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
28 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၄-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
29 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
30 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၆-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း