တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၄-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၈-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၇-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၁-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၃၁-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၄-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၄-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၈-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၇-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
7 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၇-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
8 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
10 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ (တရားမ)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း