စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၉-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုများစာရင်း
2 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၂-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်တရားမမှုများစာရင်း
3 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုများစာရင်း
4 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုများစာရင်း
5 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုများစာရင်း
6 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုများစာရင်း
7 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုများစာရင်း
8 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုများစာရင်း
9 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုများစာရင်း
10 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုများစာရင်း