စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း