စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
2 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
3 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
4 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း