စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၉-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
2 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
3 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
4 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
5 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
6 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
7 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
8 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
9 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
10 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း