ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
11 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၇-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
12 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
13 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၇-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
14 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၆-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
15 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၉-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၃-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးမှုခေါ်စာရင်း
16 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၂-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၆-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးမှုခေါ်စာရင်း
17 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၉-၉-၂၀၂၂ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
18 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ (ရာဇဝတ်)ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
19 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၂၂-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၆-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
20 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် ၁၅-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ( ရာဇဝတ် )ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း